Search

Chengqian Yin

Chengqian Yin

Lab: PISB 401 H2
Lab Phone: 215.895.1436
Email: cy323@drexel.edu
Discipline: Metabolism
Mentor: Nianli Sang, PhD